̑̂gn

Vܓ@TUOPV@LnPVn@ʐF@ ō@QORTO
ZVܓ@TUOPX@LnPVn@ʐF@n^ ō@QORTO
Vܓ@TUVOQ@LnTQ@Oԑ@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʐF@(J^TEh)
ō@SSOOO
Z܂͌^@1300` ō@QXQOT